Týdenní plán od 9. 1. do 13. 1. 2023

Český jazyk

 • Podstatná jména – vzory pro rod střední
 • Věcné čtení, četba a rozbor
 • Pololetní písemná práce

Český jazyk – sloh

 • Slohová písemná práce

Anglický jazyk

 • Slovní zásoba

Matematika

 • Čísla nad 10 000 – zaokrouhlování a porovnávání
 • Písemná práce za 1. pololetí
 • Geo – rovnoběžky a kolmice

Vlastivěda

 • Kraje ČR, PROJEKT

Přírodověda

 • Hadi a obojživelníci
 • Potravní vazby
 • Referát k učivu o zvířatech

Informatika

 • Metody a nástroje vyhledávání informací

Pracovní činnosti

 • Práce se stavebnicí

Výtvarná výchova

 • Utváření jednoduchých prostorových objektů

Hudební výchova

 • Hudební nástroje

Tělesná výchova

 • Plavecký výcvik

Doplňující informace pro rodiče

V úterý 10. 1. plavání, výuka podle rozvrhu 1. a 5. vyuč. hodina. V tomto týdnu budeme psát písemné práce a prověřovat znalosti za 2. čtvrtletí roku.

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Procvičování učiva

Přírodověda – obojživelníci, savci

Vlastivěda – kraje ČR

Matematika – pamětné počítání

Jazyk český – pády podstat. jmen, vzory pro rod střední

Back To Top