Týdenní plán od 16. 1. do 20. 1. 2023

Český jazyk

 • Podstatná jména rodu středního – vzory
 • Koncovky podstat. jmen rodu středního
 • Zápis do čtenářského sešitu
 • Příprava na recitační soutěž – výběr textů

Český jazyk – sloh

 • Pozvánka

Anglický jazyk

 • Slovní zásoba

Matematika

 • Sčítání a odčítání do milionu zpaměti
 • Písemné sčítání a odčítání velkých čísel
 • Geo – čtverec a obdélník

Vlastivěda

 • Kraje ČR
 • Projekt kraje

Přírodověda

 • Projekt – obratlovci

Informatika

 • Zpracování informací a tisk

Pracovní činnosti

 • Práce s modelínou

Výtvarná výchova

 • Práce na projektech – zvířata

Hudební výchova

 • Rytmizace a melodizace říkadel
 •  Nácvik písně

Tělesná výchova

 • Turistická vycházka – podle počasí, dopravní testy

Doplňující informace pro rodiče

Zkontrolujte dětem úkolníčky, někteří si neznačí zadané úkoly mimo písemných a spoléhají pouze na Edupage.

2. 2. pojedeme do kina – platby na Edu.

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Procvičování učiva

Matematika – sčítání a odčítání,

Jazyk český – rod střední, slovní druhy

Back To Top