Týdenní plán od 2. 1. do 6. 1. 2023

Český jazyk

 • Slovesa – určování mluvnických kategorií
 • Vyjmen. slova a slovní druhy
 • Podstatná jména

Český jazyk – sloh

 • Úprava textu

Anglický jazyk

 • Slovní zásoba

Matematika

 • Čísla nad 10 000
 • Rovnoběžky a kolmice

Vlastivěda

 • Kraje ČR
 • Místní krajina, mapa, poloha

Přírodověda

 • Obratlovci – shrnutí

Informatika

 • Psaní Zav
 • Kvalifikovaná práce s klávesnicí

Pracovní činnosti

 • nevyučuje se

Výtvarná výchova

 • Utváření jednoduchých prostorových objektů

Hudební výchova

 • Hudební nástroje
 • Hudba vokální a instrumentální

Tělesná výchova

 • Sportovní hry, pravidla vybíjené, roznožka

Doplňující informace pro rodiče

Kontrola všech pomůcek a přinést cvičební úbor, v úterý máme Tv.

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Procvičování učiva

Ma – zápis čísel, zaokrouhlování

JČ – slovní druhy, podstat. jména

VL – Plzeňský kraj, Jihomoravský kraj

PŘ – opakování, opakování2

Back To Top