Týdenní plán od 8. 3. do 12. 3. 2021

Český jazyk

 • Opakování podstatných jmen a předložek
 • Slovesa
 • S: popis zvířete
 • str. 80-83

Čtení

 • Plynulé čtení s přednesem
 • Čtení z vlastní knížky

Psaní

 • Psaní číslic a písmen
 • Opis, přepis slov, krátkých vět
 • Diktát vět

Matematika

 • Sčítání, odčítání do 100
 • Počítání se závorkou
 • Slovní úlohy
 • G: měření a rýsování úseček
 • M str. 13

Prvouka

 • Opakování – str. 56, 57
 • Jaro – jarní květiny – uč. str. 46

Pracovní vyučování

 • Jednoduchý motýlek z papíru

Výtvarná výchova

 • Tulipány – otisk vidličky

Hudební výchova

 • Poslech písní

Tělesná výchova

 • Pobyt venku

Doplňující informace pro rodiče

 • Výuka bude probíhat opět on-line, děti jsou rozděleny do dvou skupin – viz EduPage
 • Děkuji za zasílání vypracovaných domácích úkolů

Kateřina Vergu, třídní učitelka

PROCVIČUJ UČIVO

Čj M Prv PV + VV
Předložky  Zašifrovaná věta Jarní rostliny – spojovačka Motýlek
Slovesa Pyramida + do 100 Jarní rostliny Tulipány
Hledání sloves Pyramida – do 100 Jarní rostliny – pexeso
Slovní druhy – procvičování Doplň o více, méně Roční období – měsíce
Slovní úlohy  Hodiny

 

 

Back To Top