Týdenní plán od 8. 11. do 12. 11. 2021

Český jazyk

 • Stavba slova
 • Vyjmenovaná slova po B

Anglický jazyk

 • Otázky: Co je to? Odpovědi: To je ..
 • Jednoduchá spojení s označením barvy a vlastností

Matematika

 • Sčítání a odčítání dvojciferných čísel zpaměti s přechodem základu 10
 • Písemné sčítání dvojciferných čísel – vyvození
 • Opakování násobení a dělení 2 – 10

Prvouka

 • Krajina v okolí domova
 • Využití krajiny

Pracovní činnosti

 • sv. Martin – vázání uzlů

Výtvarná výchova

 • sv. Martin – práce s inkoustem

Hudební výchova

 • Nácvik písně: Už Martin na bílém koni
 • Opakování známých písní
 • Hra na flétnu

Tělesná výchova

 • Plavecký výcvik
 • Přihrávky jednoruč, obouruč, driblink

Doplňující informace pro rodiče

 1. V úterý jedeme opět na plavání. Odjezd po 1. vyučovací hodině, návrat na pátou. S sebou všechny sešity a učebnice na oba předměty + igelitovou tašku s plaváním.

Odkazy k procvičování učiva

Český jazyk Matematika Prvouka
Stavba slova Opakování násobení a dělení Typy krajiny – prezentace
Kořen slov Sčítání dvojciferných čísel zpaměti s přechodem Typy krajiny 
Slova příbuzná Odčítání dvojciferných čísel zpaměti s přechodem S Modrovousem poznáváme krajinu

Vladimíra Dudková, třídní učitelka

Back To Top