Týdenní plán od 15. 11. do 19. 11. 2021

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova po B a slova příbuzná

Anglický jazyk

 • Slovní zásoba probírané kapitoly Happy house
 • Otázky: Co je to? Odpovědi: To je ..
 • Jednoduchá spojení s označením barvy a vlastností

Matematika

 • Násobení a dělení 0 – 10
 • Pamětné sčítání a odčítání dvojciferných do 100
 • Písemné sčítání dvojciferných čísel
 • Vzájemná poloha dvou přímek

Prvouka

 • Povrch krajiny
 • Typy krajiny
 • Voda v krajině

Pracovní činnosti

 • nevyučuje se

Výtvarná výchova

 • nevyučuje se

Hudební výchova

 • Zpěv
 • Hra na Bobotubes, zvonkohru
 • Hra na flétnu

Tělesná výchova

 • Jednoruč, obouruč
 • Přihrávka
 • Vybíjená

Doplňující informace pro rodiče

 1. Ve středu 17. 11. je státní svátek.
 2. Ve čtvrtek 18. 11.  od 15: 30 do 17:30 se konají informativní třídní schůzky formou individuálních konzultací.

Odkazy k procvičování učiva

Český jazyk Matematika Prvouka
Vyjmenovaná slova a slova příbuzná Písemné sčítání dvojciferných čísel Voda v krajině – prezentace
Pravopisné chytáky Písemné sčítání dvojcif. čísel Něco navíc o vodě – video
Známkované diktáty na vyjm. slova po B Procvičování násobilky

Vladimíra Dudková, třídní učitelka

Back To Top