Týdenní plán od 8. 11. do 12. 11.2021

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova po B
 • Slova souznačná
 • Sloh – vyprávění příběhu podle osnovy
 • Čtení – charakteristika literárních postav, tiché čtení, správné frázování
 • Psaní – úhledné a čitelné písmo, písanka str. 15

Anglický jazyk

 • Asking questions: What’s this? Is it a …? It is… / It isn’t …
 • I’m a red robot: imperatives

Matematika

 • Písemné sčítání a odčítání do 100
 • Násobilka 0-10
 • Slovní úlohy
 • G:vzájemná poloha dvou přímek – rovnoběžky

Prvouka

 • Voda v krajině
 • Uč. str. 17, Ps str. 21

Pracovní činnosti

 • Práce s modelovací hmotou – zvíře

Výtvarná výchova

 • Sledování přírodních zákonitostí na tvarově zajímavých rostlinách a stromech

Hudební výchova

 • Nota a pomlka, zápis not
 • Opakování písní, nácvik : Vyjmenovaná slova po B, Vánoční

Tělesná výchova

 • Plavecký výcvik
 • Přihrávky jednoruč a obouruč, driblink. Míčové hry, přihrávky jednoruč a obouruč, střelba na koš

Doplňující informace pro rodiče

 • 9. 11. Plavecký výcvik, odjezd od školy 7:25 hod. Prosím o dochvilnost

Kateřina Vergu, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO

Český jazyk Matematika Prvouka
Vyjmenovaná slova po B- vyber si cvičení +, – do 100 zpaměti tajenka Voda v krajině
Doplň do vět – vyjmenovaná slova po B Početní výkony bez závorek Svatý Martin – únikovka
Doplň – vyjmenovaná slova po  Písemné sčítání dvojciferných čísel do 100 Rybníky – video
Procvičování – vyjmenovaná slova po B Písemné odčítání dvojciferných čísel do 100
Vyjmenovaná slova – pracovní list + píseň

 

Back To Top