Týdenní plán od 1. 11. do 5. 11. 2021

Český jazyk

 • Stavba slova
 • Slova souznačná, nadřazená, podřazená, souřadná
 • Procvičování – spodoba souhlásek uvnitř slov
 • Vyjmenovaná slova po B
 • Sloh – vyprávění příběhu podle osnovy
 • Uč. str. 38-40, PS str. 16, 19, 21-25
 • Psaní – úhledné a čitelné písmo, písanka str. 13, 14
 • Čtení : charakteristika lit. postav, tiché čtení, správné frázování
 • Čít. str. 43-46

Anglický jazyk

 • Halloween
 • My toys

Matematika

 • Sčítání a odčítání dvojciferných čísel do 100, slovní úlohy
 • Násobení a dělení 0-10
 • Geometrie – vzájemná poloha dvou přímek
 • Uč. str. 29, 30, 34-39

Prvouka

 • Krajina v okolí domova
 • Využití krajiny
 • Uč. str. 16, PS str. 20

Pracovní činnosti

 • Halloween

Výtvarná výchova

 • Halloween

Hudební výchova

 • Zápis not
 • kánon Dú valaši, dú
 • písně Halloween

Tělesná výchova

 • Závodivé hry, přehazovaná
 • Kotoul vpřed a vzad

Doplňující informace pro rodiče

 • Ve středu si děti donesou zavařovací sklenici
 • Každý pátek máme geometrii, prosím o dohlédnutí, aby měly děti pomůcky
 • V pátek 5. 11. v 17.00 hod. Halloweenský sraz  u školy

Kateřina Vergu, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI  UČIVO

Český jazyk Matematika Prvouka
Vyjmenovaná slova po B – video + do 100 zpaměti typ krajiny
Píseň – vyjmenovaná slova po B – do 100 zpaměti
Slova příbuzná ke slovu BÝT Násobení 0-10
Slova příbuzná ke slovu OBYČEJ +, – do 100 zpaměti – procvičuj
Vyjmenovaná slova po B – prezentace
Souhlásky uprostřed slov – shrnutí
Back To Top