Týdenní plán od 8. 1. do 12. 1. 2024

Český jazyk

 • Shoda přísudku s podmětem
 • Druhy podmětu a přísudku
 • Procvičování: VS, sloves, slovní druhy

Český jazyk – sloh

 • Výpisky

Matematika

 • Počítání s velkými čísly (milion, …., miliarda) – porovnávání, zaokrouhlování, sčítání, odčítání
 • Dělení 1 000, 10 000, 100 000, 1 000 000
 • G: převádění jednotek obsahu, plošné jednotky ar a ha

Vlastivěda

 • Opakování dějepisného učiva
 • Světadíly a oceány

Přírodověda

 • Třídění živočichů
 • Obratlovci a bezobratlí

Informatika

 • Pixel, rastr, rozlišení, psaní všemi deseti

Pracovní činnosti

 • Vlastnosti textilií a jejich využití

Výtvarná výchova

 • Proporce lidského těla

Hudební výchova

 • Ostinato, prodleva, doprovod písní na bobotubes

Tělesná výchova

 • Prevence šikany
 • Sportovní hry

Doplňující informace pro rodiče

 • Překontrolujte s dětmi pomůcky. Dokupte: lepidla, nůžky, pastelky,…

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Odkazy k procvičení učiva

Definice, kvíz, shoda 1, shoda 2,

Násobení a dělení 10, 100, 1 000, 10 000, 100 000; počítání přes 1 000 000;

Řazení událostí, letopočty, kvíz,

Doplň slovo, opakování, kvíz,

 

Back To Top