Týdenní plán od 1. 1. do 5. 1. 2024

Český jazyk

 • Shoda přísudku s podmětem
 • Mluvnické kategorie u sloves

Český jazyk – sloh

 • Vypravování

Matematika

 • Počítání s velkými čísly (milion, …., miliarda) – porovnávání, zaokrouhlování, sčítání, odčítání

Vlastivěda

 • Opakování dějepisného učiva

Přírodověda

 • Třídění živočichů

Informatika

 • Pixel, rastr, rozlišení
 • Psaní všemi deseti

Pracovní činnosti

 • Vlastnosti textilií a jejich využití

Výtvarná výchova

 • Rozvíjení prostorového vidění

Hudební výchova

 • Nevyučuje se

Tělesná výchova

 • Sportovní hry

Doplňující informace pro rodiče

 • Do školy jdeme 3. 1. 2024.
 • Na čtvrtek si děti donesou vypraný cvičební úbor.
 • Přeji všechno nejlepší a pevné zdraví všem v Novém roce 2024!

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Odkazy k procvičení učiva

Shoda přísudku s podmětem, slovesa,

Porovnávání čísel, zaokrouhlování,

Opakování, křížovka, poznávačka,

Kvíz – živočichové, rostliny: stonek, plod,

Back To Top