Týdenní plán od 15. 1. do19. 1. 2024

Český jazyk

  • Shoda přísudku s podmětem
  • Procvičování na pololetní písemku (předpony s/z/vz; VS, shoda, mluvnické kategorie u sloves, slovní druhy, podmět a přísudek)
  • Pololetní písemná práce

Český jazyk – sloh

  • Výpisky

Matematika

  • Počítání s velkými čísla
  • Dělení 1 000, 10 000, 100 000, 1 000 000
  • Procvičování na pololetní písemnou práci (slovní úlohy, převody jednotek, zlomky; písemné +,-.*,:)
  • Pololetní písemná práce
  • G: test (trojúhelníky, obdélník, čtverec a jejich obvody a obsahy)

Vlastivěda

  • Evropa – poloha, podnebí, rostliny a živočichové

Přírodověda

  • Rozmanitost života na Zemi
  • Základní oblasti Země

Informatika

  • Tvary, skládání obrazce
  • Psaní všemi deseti

Pracovní činnosti

  • Vyšívání – křížkový steh

Výtvarná výchova

  • Proporce lidského těla

Hudební výchova

  • Referáty
  • Jednoduchá písňová forma

Tělesná výchova

  • Pohybové hry

Doplňující informace pro rodiče

  • Pondělí 15. 1. – test geometrie.
  • Středa 17. 1.  – pololetní písemná práce z matematiky.
  • Pátek 19. 1. – pololetní písemná práce z českého jazyka.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Odkazy k procvičení učiva

Slovní druhy, VS, předpony s/z/vz, shoda 1, shoda 2, podmět x přísudek,

Převody jednotek, vzorečky, obsahy a obvody, zlomky,

Slepá mapa, Evropa – slepá mapa,

Podnebné pásy – mapa, doplň slovo,

Back To Top