Týdenní plán od 7. do 11. února 2011

Český jazyk

 • Uč. str. 70-73
 • měkké, tvrdé a obojetné souhlásky – procvičování
 • seznámení s názvy slovních druhů

Čtení

 • Uč. str. 74-77
 • plynulost čtení

Psaní

 • Písanka str. 7, 8
 • ch, Ch, opis, přepis

Matematika

 • PS str. 6-8
 • sčítání do 100 s přechodem přes desítku
 • písemné sčítání a odčítání
 • slovní úlohy

Prvouka

 • Uč. str. 42, 43, PS str. 51, 52
 • kalendářní rok, roční období, dny v týdnu

Pracovní vyučování

 • práce s technickým materiálem – stavebnice

Výtvarná výchova

 • hra s linií – zhušťování čar

Hudební výchova

 • hudební nástroje, noty

Tělesná výchova

 • kolébka, stoj na lopatkách
 • přehazovaná

Doplňující informace pro rodiče

 • Do prvouky si děti přinesou papírové hodiny (z 1. třídy).
 • Ve čtvrtek budeme pracovat se stavebnicemi. Děti si mohou přinést vlastní (LEGO, CHEVA, SEVA).

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

Back To Top