Týdenní plán od 7. 4. do 11. 4. 2014

Český jazyk

 • Číslovky – druhy, skloňování základních číslovek, uč. str. 118 – 129, PL 40, 42
 • Synonyma, antonyma, homonyma
 • Pravopis

Český jazyk – Lv, sloh

 • Střídavé čtení, čtení s porozuměním – čítanka (oranž.) str. 52 – Mezi svátky
 • Báseň – recitace
 • Scénář – výběr scénáře pohádky k nastudování
 • Dopis – uč. str. 117

Anglický jazyk

 • Opakování a procvičování to have got, dnů v týdnu
 • Určování času – lekce 4B, přítomný čas prostý

Matematika

 • Násobení, dělení desetinných čísel 10 a 100 – uč. str. 24 – 31
 • Zlomky – opakování
 • G – přímky kolmé a rovnoběžné, jednotky obsahu – uč. str. 22, 27, pracovní listy

Informatika

 • Vyhledávání informací, prezentace vlastivědného učiva
 • Psaní podle programu ZAV

Vlastivěda

 • Střední Čechy – procvičování – pracovní listy 2/A, B
 • Východní Čechy – uč. str. 19 – 22, PC – výukové programy, odkazy z plánu

Přírodověda

 • Člověk a zdraví, péče o zdraví – uč. str. 69 – 70
 • Magnetická a gravitační síla – PC  – odkazy z plánu, jednoduché pokusy

Pracovní činnosti

 • Velikonoční dekorace – pokračování

Výtvarná výchova

 • Umělecké zachycení skutečnosti – fotografování přírody
 • Za nepřízně počasí – pokračování v započatých pracích

Hudební výchova

 • Hudební teorie – akordy
 • Nácvik písně Mláďata

Tělesná výchova

 • Základy kopané
 • Posilování s využitím medicimbálových míčů

Doplňující informace pro rodiče

Dohlížejte na přípravu svých dětí do výuky a na kvalitu písemných domácích úkolů. Děti opakovaně píší dom. úlohy do jiných sešitů. Obstarejte složky na pracovní listy, abychom předcházeli situacím, kdy se list založí neznámo kam. Kupte dětem funkční lepidla – často poučky nebo mapy vlepujeme do sešitů.

Ve středu 9. dubna od 15.30 do 17.30 se konají konzultační třídní schůzky.

Alena Václavíková, třídní učitelka

Odkazy na procvičování učiva

Český jazyk

Matematika

 Vlastivěda Přírodov.
Druhy číslovek Násobení desetinných č.  Východní Čechy  Magnetická síla 1
Skloňování číslovek Dělení desetinných čísel  Pardubický kraj  Magneticá síla – zápis
Ohebné slovní druhy Obsah a obvod obdél.  Královéhradecký kraj – čes. pexeso  Gravitační síla 1
 Pravopis Obsah ve čtvercové síti  Praha  Gravitační síla – zápis
  Zlomková část    
Back To Top