Týdenní plán od 14. 4. do 18. 4. 2014

Český jazyk

 • Číslovky
 • Synonyma, antonyma, homonyma
 • Věta jednoduchá a souvětí – uč. str. 126 – 130, pracovní listy, PC

Český jazyk – sloh, Lv

 • Dramatizace pohádky
 • Čtení s porozuměním – čít. str. 68 – 72 (E. Čepeláková)

Anglický jazyk

 • U 4B – slovíčka (vše)
 • My daily progamme (speaking)
 • Přítomný čas prostý + zápor

Matematika

 • Dělení desetinných čísel 10 a 100, uč, str. 29 – 31
 • Jednotky obsahu uč. str. 27

Vlastivěda

 • Východní Čechy – orientace na mapě, PL 3/ A, B
 • Severní Čechy – prezentace PC, zápis

Přírodověda

 • Člověk a technika uč. str. 73 – 76
 • Jednoduché pokusy – magnet, siloměr

Pracovní činnosti

 • Velikonoční prázdniny

Výtvarná výchova

 • Velikonoční prázdniny

Hudební výchova

 • Píseň Mláďata : zpěv, různé druhy instrumentálního doprovodu 
 • Melodie stoupavá a klesavá

Tělesná výchova

 • Sportovní a pohybové hry

Doplňující informace pro rodiče

Ve dnech 17. – 21. 4. jsou velikonoční prázdniny, 22. 4. mají žáci ředitelské volno. Připomínám úhradu 780 Kč za výlet.

Dohlížejte na pravidelnou přípravu Vašich dětí na vyučování a kvalitu domácích úkolů. Žáci nechť si před prázdninami odnesou všechny věci ze šatny domů (přezůvky. cvičební úbory apod.).

Alena Václavíková, třídní učitelka

 

Odkazy na procvičování učiva

Matematika  Český jazyk  Vlastivěda

 Přírodověda

Dělení dvojciferným č.  Druhy číslovek  Východ. Č. – s. mapa  Jednoduché sroje
Dělení desetinného č.  Větný celek  Severní Č. – zápis  
Násobení desetin. č.  Několikanás. podm.  S. Čechy – Liberec  Různé
Jednotky času, zlom.č.  Pravopis  SČ – slepá mapa  Pomlázka
       Virtuální klavír
Back To Top