Týdenní plán od 7. 3. do 11. 3. 2016

Český jazyk

 • Procvičování pravopisu – koncovky podstatných jmen, vzory

Český jazyk – sloh

 • Oznámení, zpráva

Anglický jazyk

 • Popis činnosti

Matematika

 • Písemné násobení dvojcif. činitelem
 • G – Osa úsečky, střed, osová souměrnost

Vlastivěda

 • Počátky křesťanství, české království

Přírodověda

 • Ekosystém louka – rostliny

Pracovní činnosti

 • Práce s papírem (přineste si noviny nebo časopis)

Výtvarná výchova

 • Členění přír. objektů s pohledem do nitra

Hudební výchova

 • Intonace podle not

Tělesná výchova

 • Základní hudebně pohybové vztahy

Doplňující informace pro rodiče

1. Dbejte prosím na přípravu dětí do vyučování, pravidelně kontrolujte jejich školní potřeby.

Odkazy k procvičování učiva

Český jazyk Matematika Vlastivěda Přírodověda  
Koncovky pods. jm. Pís. násobení Kosmas – prohlédni Louka – rostliny  
Procvičuj 1 Narýsuj Opakuj – prezentace    
Procvičuj 2 Osa úsečky, střed Odpověz správně    
  Osová souměrnost      

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top