Týdenní plán od 7. 12. do 11. 12. 2020

Český jazyk

 • Skladba
 • Slovesa – mluvnické kategorie, časování
 • Opakování vyjmenovaných slov

Český jazyk – sloh

 • Vypravování

Anglický jazyk

 • Podle zadaných úkolů na Edupage

Matematika

 • Dělení dvojciferným dělitelem
 • Pamětné počítání
 •  Geo – opakovací písemná práce

Vlastivěda

 • Okupace, 2. svět. válka
 • Opakování probíraného učiva

Přírodověda

 • Třídění rostlin, stavba těla, výtrusné a semenné rostliny

Informatika

 • Psaní Zav , vyhledávání informací do vlastivědy

Pracovní činnosti

 • Práce se stavebnicí, ozdoby z papíru

Výtvarná výchova

 • Rozvíjení prostorového vidění

Hudební výchova

 • Nevyučuje se

Tělesná výchova

 • Nevyučuje se

Doplňující informace pro rodiče

Kontrola přípravy do školy – časté zapomínání sešitů i úkolů u některých žáků, středa – geometrie!

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Procvičování učiva

Matematika  Jazyk český  Vlastivěda
Geometrie   Slovesa  Opakování podle probíraného učiva
Back To Top