Týdenní plán od 7. 12. do 11. 12. 2020

Český jazyk

 • Podstatná jména – pádové otázky
 • Podstatná jména – rod, životnost, číslo
 • Opakování a procvičování VS po B, L
 • Uč. str. 60-62 , PS 2. díl str. 4 a 5, 15-16
 • Sl – Popis práce
 • Ps: Procvičování písmen   Správný sklon, úprava, písanka str. 23 a 24
 • Čt: Plynulost čtení (odpovídající rychlost, přiměřená síla a barva hlasu)

Anglický jazyk

 • I want to be …
 • Skills test

Matematika

 • Číselná osa a porovnávání čísel
 • Sčítání a odčítání celých stovek
 • Procvičování násobení a dělení v oboru 0-100
 • Procvičování písemného sčítaní a odčítání se zkouškou
 • Slovní úlohy
 • G: Rovinné útvary – čtverec, obdélník, trojúhelník
 • Uč. 2. díl str. 7

Prvouka

 • Jak žili lidé dříve
 • Proměny způsobu života

Pracovní činnosti

 • Práce s papírem

Výtvarná výchova

 • Pozorování a zachycování podob přírody – kapr

Hudební výchova

 • Nevyučuje se

Tělesná výchova

 • Nevyučuje se

Doplňující informace pro rodiče

 • Děti v domácí přípravě na vyučování velmi málo využívají odkazy v týdenním plánu.

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

 

PROCVIČUJ SI UČIVO

Back To Top