Týdenní plán od 30. 11. do 4. 12. 2020

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova po L
 • Opakování a procvičování VS po B, L
 • Podstatná jména – rod, životnost, číslo
 • Uč. str. 52-58, PS 1. díl str. 33 a 34, PS 2. díl str. 14 a 15
 • Sl – Popis práce – Jak pomáháme doma, uč. str. 59
 • Ps: Procvičování písmen g, q, G, Q.  Správný sklon, úprava, písanka str. 21-22
 • Čt: Plynulost čtení (odpovídající rychlost, přiměřená síla a barva hlasu)

Anglický jazyk

 • School things, numbers, colours
 • All about mi

Matematika

 • Přirozená čísla do 1000
 • Čtení a zápis trojciferných čísel
 • Procvičování zaokrouhlování dvojciferných čísel na desítky
 • Procvičování násobení a dělení v oboru 0-100
 • Procvičování písemného sčítaní a odčítání se zkouškou
 • Slovní úlohy
 • G: Rovinné útvary – čtverec, obdélník, trojúhelník
 • Uč. 1. díl str. 50-58, uč. 2. díl str. 3-

Prvouka

 • Domov – opakování
 • Volný čas, povolání
 • Advent, Mikuláš
 • Uč. str. 21 a 22,  PS str. 26, 27

Pracovní činnosti

 • Zhotovení jednoduchého ozdobného předmětu

Výtvarná výchova

 • Vánoční roláž

Hudební výchova

 • Nevyučuje se

Tělesná výchova

 • Nevyučuje se

Doplňující informace pro rodiče

 • Všechny informace k nástupu do školy jsou zveřejněny v Edupage.

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO

Back To Top