Týdenní plán od 7. 12. do 11. 12. 2015

 

Český jazyk

 • Podstatná jména – rod, číslo, pád
 • Procvičování vyjmen. slov a příbuzných po B, L, F
 • Psaní podle písanky
 • Čtení – zápis do čtenářského listu – domácí čtení

Anglický jazyk

 • Slovní zásoba
 • UNIT 4 At the shop

Matematika

 • Počítání po stovkách do 1 000
 • Číselná osa a porovnávání čísel
 • Geo – rovina a rovinné útvary, kružnice

Prvouka

 • Jak žili lidé dříve
 • Lidové tradice

Pracovní činnosti

 • Výroba svícnu

Výtvarná výchova

 • Perníky

Hudební výchova

 • Koledy

Tělesná výchova

 • Plavání – 9. 12. odjezd v 7.25 hod.

Doplňující informace pro rodiče

7. 12. Akce v parku Pod lipami – kdo může, přineste si jablko, hrstku obilí, kukuřici, mrkev apod. na výrobu krmení pro zvěř.

Kontrolujte známky a přípravu na vyučování.

9. 12. středa  –  Česko zpívá koledy, začátek v 18 hod. před školou

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Úkoly k procvičování učiva

 

Matematika  Jazyk český  Prvouka  Angličtina
Čísla do 1 000  Rod podstat. jmen Třídíš odpad  Pexeso jídlo
Počítej do 1 000  Pádové otázky Povolání Poslouchej
Back To Top