Týdenní plán od 14. 12. do 18. 12. 2015

 

Český jazyk

  • Určování podstatných jmen – rod, číslo, pád

Anglický jazyk

  • Vánoce

Matematika

  • Sčítání a odčítání do 1000 s přechodem
  • Slovní úlohy
  • Geometrie – rýsování geom. tvarů ve čtvercové síti

Prvouka

  • Vánoční tradice

Pracovní činnosti

  • Práce s papírem

Výtvarná výchova

  • Ilustrace

Hudební výchova

  • Koledy

Tělesná výchova

  • Závodivé hry družstev, šplh, podbíhání dlouhého švihadla, míčová hra

Doplňující informace pro rodiče

Kontrolujte známky a domácí přípravu dětí.

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Procvičování učiva

 

Matematika  Jazyk český  Angličtina
Počítáme do 1 000  Podstatná jména  Jídlo
    Vánoční hra
    Slovíčka Vánoce
Back To Top