Týdenní plán od 7. 12. do 11. 12. 2015

 

Český jazyk

 • Mluvnické kategorie u sloves
 • Podmět a přísudek

Český jazyk – sloh

 • Vypravování – osnova

Anglický jazyk

 • Have got

Matematika

 • Dělení dvojcif. dělitelem
 • Pamětné početní příklady
 • Kruh, kružnice
 • Obsah obdélníku a čtverce

Vlastivěda

 • Okupace, 2. sv. válka

Přírodověda

 • Rozmanitost života na Zemi
 • Základní oblasti Země

Pracovní činnosti

 • Výroba krmítek pro ptáky

Výtvarná výchova

 • Dokončení práce z minulé hodiny

Hudební výchova

 •  Nácvik koled

Tělesná výchova

 • Pohybové hry
 • Přetahy a přetlaky

Doplňující informace pro rodiče

                        Ludmila Grčková, třídní učitelka

 

matematika

český jazyk

římské číslice slovní druhy
Back To Top