Týdenní plán od 30. 11. do 4. 12. 2015

 

Český jazyk

 • Mluvnické kategorie u sloves
 • Základní skladební dvojice
 • Opakování s, z, vz,
 • Zápis do čtenářského sešitu

Český jazyk – sloh

 • Vypravování

Anglický jazyk

 • To be, long, short form

Matematika

 • Písemné dělení dvojciferným dělitelem
 • Opakování příkladů se zlomky
 • Slovní úlohy

Vlastivěda

 • Život mezi dvěma válkami

Přírodověda

 • Střídání dne s noci

Pracovní činnosti

 • Vánoční ozdoby

Výtvarná výchova

 • Malování do soutěže  – Konto bariéry

Hudební výchova

 • Rytmizace, melodizace, stylizace
 • Nácvik písně

Tělesná výchova

 • Sportovní hry
 • Běh přes překážky

Doplňující informace pro rodiče

                         Grčková Ludmila, třídní učitelka

 

český jazyk

 
předložky a předpony  
diktáty  
Back To Top