Týdenní plán od 7. 11. do 11. 11. 2022

Český jazyk

 • Slova nadřazená a podřazená
 • Pravopisná cvičení
 • Slovní druhy

Český jazyk – sloh

 • Dopis

Anglický jazyk

 • Dle vyučujícího

Matematika

 • Římské číslice
 • Zlomky
 • Slovní úlohy se zlomky
 • Ge: Souřadnic bodů

Vlastivěda

 • Vznik Rakouska-Uherska
 • Hospodářský rozvoj českých zemí

Přírodověda

 • Sluneční soustava
 • Planety sluneční soustavy

Informatika

 • Bobřík informatiky

Pracovní činnosti

 • Práce s přírodninami

Výtvarná výchova

 • Výtvarné vyjádření věcí

Hudební výchova

 • Nácvik k vystoupení

Tělesná výchova

 • Šplh o tyči
 • Posilovací cviky
český jazyk matematika vlastivěda
slovní druhy jednotky délky hospodářský růst
psaní bě, bje geometrické útvary nové uspořádání společnosti
koncovky podst. jmen římské číslice
Back To Top