Týdenní plán od 31. 10. do 4. 11. 2022

Český jazyk

 • Slova s citovým zabarvením
 • Homonyma, synonyma
 • Pravopisná cvičení

Český jazyk – sloh

 • Dopis

Anglický jazyk

 • Dle vyučujícího

Matematika

 • Přímá úměrnost
 • Zlomky a slovní úlohy se zlomky
 • Obvody, jednotky obsahu

Vlastivěda

 • Vznik Rakouska-Uherska
 • Hospodářský rozvoj v českých zemích
 • Rozvoj vědy a techniky – vynálezy

Přírodověda

 • Slunce
 • Souhvězdí, galaxie

Informatika

 • ZAV

Pracovní činnosti

 • Práce s přírodninami

Výtvarná výchova

 • Výtvarné vyjádření věcí

Hudební výchova

 • Lidový dvojhlas

Tělesná výchova

 • Šplh o tyči
 • Základní cviky – sestava
český jazyk matematika vlastivěda
slova souznačná Přímá a nepřímá úměrnost Nespravedlivé Rakousko
slovesa Jednotky objemu Národ sobě
pravopis souhláskových Písemné násobení Rozvoj vědy a techniky
Back To Top