Týdenní plán od 7. 11. do 11. 11 2016

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova p, s, v, z
 • Čtení – poezie, hádanky, báseň zpaměti

Český jazyk – sloh

 • Popis osoby

Anglický jazyk

 • Slovní zásoba

Matematika

 • Sčítání a odčítání do 10 000 zpaměti
 • Zaokrouhlování
 • Slovní úlohy
 • Geo – rýsoání rovnoběžek a kružnic

Vlastivěda

 • Významná města a obce v okolí

Přírodověda

 • Rostliny – vlastnosti a jejich dělení

Pracovní činnosti

 • Práce s papírem – postava klauna

Výtvarná výchova

 • Portrét 

Hudební výchova

 • Poslech skladeb, nová píseň

Tělesná výchova

 • Pohybové hry, pohyb s míčem a přihrávky, střelba na koš

Doplňující informace pro rodiče

18. 11. ředitelské volno

24. 11. třídní schůzka

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Procvičování učiva

Matematika  Jazyk český   Různé 
Dělení Slovní druhy  Opakuj 
Sčítání Vyjmmen. slova   Čtení
Back To Top