Týdenní plán od 31. 10. do 4. 11. 2016

 

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova po m, p
 • Procvičování slovních druhů
 • Texty z internetu

Český jazyk – sloh

 • Věcné čtení

Anglický jazyk

 • Slovní zásoba

Matematika

 • Sčítání a odčítání v obru do 10 000
 • Geo – rýsování rovnoběžek, kolmic 

Vlastivěda

 • Místní krajina, místní mapa – poloha
 • Významná okolní města a obce

Přírodověda

 • Příroda živá – houby

Pracovní činnosti

 • Přírodní materiály

Výtvarná výchova

 • Koláž

Hudební výchova

 • Poslech skladeb, nová píseň, takt – taktování

Tělesná výchova

 • Pohybové hry
 • Přetahy a přetlaky, spolupráce družstev
 • Pravidla a jejich dodržování při hře

Doplňující informace pro rodiče

1. 11. Vystoupení skupiny historického šermu – ukázky ze života rytířů za vlády Lucemburků – 40 Kč vstupné

Do Pv vylisované listy a tuhé lepidlo, kontrola kružítek a pomůcek do geometrie.

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Procvičování učiva

 

Matematika  Jazyk český  Různé   
Násobilka Doplňování Vlastivěda 
Počítání do 10 000  Pády Dopravka
Zkus to Vyjmen. slova po M  Pro zábavu 
Back To Top