Týdenní plán od 6. 9. do 10. 9. 2021

Český jazyk

  • Opakování učiva 2. třídy
  • Druhy vět
  • Hláska, slabika, slovo, věta
  • Dělení slov
  • Slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě
  • Psaní ú/ů
  • Uč. str. 6-10
  • PS – opis a přepis, písanka str. 1-3

Anglický jazyk

  • Úvodní hodina, seznámení

Matematika

  • Sčítání a odčítání do 100 s přechodem
  • Slovní úlohy
  • Porovnávání čísel,
  • G – bod, přímka
  • Uč. str. 3-5

Prvouka

  • Škola, cesta do školy
  • Uč. str. 6,7 , Ps str. 5-7

Pracovní činnosti

  • Dodržování bezpečnosti, stříhání
  • Výrobek z papíru

Výtvarná výchova

  • Výtvarné využití při hře s barvou vzniklých náhodností a představ

Hudební výchova

  • Správné dýchání a frázování
  • Nácvik písně Co je to škola

Tělesná výchova

  • Posilování celého svalstva těla, odrazové schopnosti

Doplňující informace pro rodiče

  • V pondělí 6. 9. proběhne testování žáků
  • Ve čtvrtek 9. 9. proběhne v době od 15:30 hod. společná třídní schůzka. Projednáme aktivity ve 3. třídě, domácí přípravu žáků.
  • V hodinách Tv budeme chodit ven (za příznivého počasí) – prosím o vhodnou obuv
  • Prosím o obalení všech učebnic a pracovních sešitů
  • Pravidelně dětem kontrolujte pouzdra

Kateřina Vergu, třídní učitelka

 

PROCVIČUJ SI UČIVO

Český jazyk Matematika Prvouka Hv
Pořadí vět Procvičuj Cesta do školy Co je to škola
Druhy vět + – do 100 vyber si cvičení Dopravní značky
Slabiky dě, tě, ně Pravidla pro chodce
Psaní u, ú, ů
Slabiky bě, pě, vě, mě

 

Back To Top