Týdenní plán od 6. 9. do 10. 9. 2021

Český jazyk

 • Opakování učiva 2. třídy
 • Druhy vět
 • Hláska, slabika, slovo, věta
 • Dělení slov
 • Slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě
 • Psaní ú/ů
 • Uč. str. 6-10
 • PS – opis a přepis, písanka str. 1-3

Anglický jazyk

 • Úvodní hodina, seznámení

Matematika

 • Sčítání a odčítání do 100 s přechodem
 • Slovní úlohy
 • Porovnávání čísel,
 • G – bod, přímka
 • Uč. str. 3-5

Prvouka

 • Škola, cesta do školy
 • Uč. str. 6,7 , Ps str. 5-7

Pracovní činnosti

 • Dodržování bezpečnosti, stříhání
 • Výrobek z papíru

Výtvarná výchova

 • Výtvarné využití při hře s barvou vzniklých náhodností a představ

Hudební výchova

 • Správné dýchání a frázování
 • Nácvik písně Co je to škola

Tělesná výchova

 • Posilování celého svalstva těla, odrazové schopnosti

Doplňující informace pro rodiče

 • V pondělí 6. 9. proběhne testování žáků
 • Ve čtvrtek 9. 9. proběhne v době od 15:30 hod. společná třídní schůzka. Projednáme aktivity ve 3. třídě, domácí přípravu žáků.
 • V hodinách Tv budeme chodit ven (za příznivého počasí) – prosím o vhodnou obuv
 • Prosím o obalení všech učebnic a pracovních sešitů
 • Pravidelně dětem kontrolujte pouzdra

Kateřina Vergu, třídní učitelka

 

PROCVIČUJ SI UČIVO

Český jazyk Matematika Prvouka Hv
Pořadí vět Procvičuj Cesta do školy Co je to škola
Druhy vět + – do 100 vyber si cvičení Dopravní značky
Slabiky dě, tě, ně Pravidla pro chodce
Psaní u, ú, ů
Slabiky bě, pě, vě, mě

 

Back To Top