Týdenní plán od 6. 9. do 10. 9. 2021

Čtení

 • Rozvoj zrakové diferenciace, pravolevé orientace
 • Hláska a písmeno A, Á
 • Živá abeceda str. 2-7

Psaní

 • Základní hygienické návyky při psaní
 • Uvolňovací cviky:  kruhy, tečky, oblouk, smyčka…
 • str. 2-4

Matematika

 • Řádek, sloupeček
 • Číselná řada 1 – 3, čtení čísel, číslo x počet prvků
 • str. 2-9

Prvouka

 • Škola, školní režim
 • Činnosti ve škole

Pracovní vyučování

 • Práce s papírem

Výtvarná výchova

 • Rozvíjení smyslů pro barevný rytmus – malba (Jsem školák)

Hudební výchova

 • Hry na Orffovy nástroje
 • Opakování písní

Tělesná výchova

 • Smluvené povely, signály, znamení a jiné prostředky při TV

Doplňující informace pro rodiče

V úterý 7. 9. se od 16 hod. konají společné třídní schůzky ve třídě 1. B. Obalte, prosím, dětem učebnice, zkontrolujte pomůcky do vyučování (ostrouhané tužky, pastelky, lepidlo, nůžky…)

Odkazy k procvičování učiva

Čtení Matematika Prvouka Jiné
Řádek/sloupec Rybičky Jsem školák Zazpívej si
Orientace Spočítej Září
Počet slabik Urči počet Pod naším okýnkem
Hláska a písmeno A Počítáme do 3

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top