Týdenní plán od 6. 6. do 10. 6. 2016

Český jazyk

  • Věta a souvětí, slovní druhy

Anglický jazyk

  • Slovní zásoba

Matematika

  • Písemné násobení, násobení větších čísel
  • Slovní úlohy

Prvouka

  • Ochrana přírody – přírodní rezervace

Pracovní činnosti

  • Lepení a gumování knih

Výtvarná výchova

  • Nevyučuje se

Hudební výchova

  • Opakování písniček a hudeb. nauky

Tělesná výchova

  • Školní výlet

Doplňující informace pro rodiče

8. 6. školní výlet – odjezd v 7.15 hod. od školy – další informace písemně v pondělí.

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Procvičování učiva

Matematika  Jazyk český 
Násobení Diktáty
Back To Top