Týdenní plán od 30. 5. do 3. 6. 2016

 

Český jazyk

 • Stavba věty jednoduché a souvětí
 • Slovní druhy

Anglický jazyk

 • Slovní zásoba

Matematika

 • Písemné  násobení dvojciferných a trojciferných čísel jednociferným činitelem
 • Opakování učiva – příprava na závěrečnou písemnou práci
 • Geo – konstrukce trojúhelníka, druhy trojúhelníků

Prvouka

 • Zásady zdravé výživy, hodnota zdraví
 • Pracovní listy k učivu

Pracovní činnosti

 • Práce s tabletem – využití programů k učivu Prv, Geo

Výtvarná výchova

 • Zážitky z cvičení v přírodě – naučná stezka

Hudební výchova

 • Písničky z CD

Tělesná výchova

 • Kotouly, šplh, cvičení s míči, atletika podle počasí

Doplňující informace pro rodiče

Opakujte s dětmi učivo do jednotlivých předmětů podle zadání, v průběhu 14 dnů budeme psát různé testy a opakovací cvičení.

Ve středu 1. 6. jedeme do kina na film Kniha džunglí.

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Procvičování učiva

 

 Matematika   Jazyk český   Prvouka 
 Zaokrouhlování   Slovesa  Zdraví člověka 
 Pís.odčítání  Podstat. jména   Dopravní výchova 
Back To Top