Týdenní plán od 6. 6. do 10. 6. 2016

Český jazyk

 • Opakování probraného učiva – závěrečná práce (pondělí), základní skladební dvojice

Anglický jazyk

 • Abeceda, opakování probraného učiva za celý rok

Matematika

 • Opakování probraného učiva – závěrečná práce (úterý)

Prvouka

 • Pečujeme o své zdraví, první pomoc, nemoci, návykové látky

Pracovní činnosti

 • Dokončovací práce

Výtvarná výchova

 • nevyučuje se

Hudební výchova

 • Notový zápis – opravný test, poslech, hra na flétnu

Tělesná výchova

 • Pohybové hry, atletika

Doplňující informace pro rodiče

 1. V pondělí závěrečná práce z ČJ.
 2. V úterý závěrečná práce z M.
 3. Ve středu výlet – přesná organizace dne bude na ELCE.
 4. V pátek závěrečný test z geometrie.

Odkazy k procvičování učiva

Český jazyk Matematika Anglický jazyk
Slovní druhy Opakování násobilky Pexeso – sportovní potřeby

 

Vladimíra Dudková, třídní učitelka

Back To Top