Týdenní plán od 6. 4. do 10. 4. 2015

 

Český jazyk

 • Věta jednoduchá a souvětí
 • Určování zájmen a číslovek
 • Media a reklama

Český jazyk – sloh

 • Popis předmětu

Anglický jazyk

 • Slovní zásoba
 • Prepositions in front of, behind, between, opposite

Matematika

 • Násobení a dělení desetinných čísel 10 a 100
 • Procvičování zlomků  +, –
 • Pravidelné obrazce, jednotky obvodu a obsahu

Vlastivěda

 • Práce s mapou
 • Severní Čechy
 • Procvičování na internet. stránkách, vyhledávání měst

Přírodověda

 • Etapy vývoje člověka
 • Odlišnost člověka od ostatních živočichů
 • Popis částí lidského těla

Pracovní činnosti

 • Práce se stavebnicí

Výtvarná výchova

 • Plakát

Hudební výchova

 • Poslech, délka, výška, síla  a barva tónů

Tělesná výchova

 • Míčové hry, posilovací cviky, šplh

Doplňující informace pro rodiče

Ve středu 8.4. informat. schůzka ke klasifikaci za 3.čtvrtletí od 15.30 do 17.30 hod.

Nezapomeňte na cvičební úbor, v úterý máme Tv, zkontrolujte pouzdra a čistotu batohů a učebnic.

Vybíráme peníze na školní výlet.

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Odkazy na procvičování učiva

Jazyk český Matematika Vlastivěda Přírodověda
Číslovky Počítej Sever.Čechy Člověk
Opakuj Opakuj Mapa Opakuj
Back To Top