Týdenní plán od 6. 4. do 10. 4. 2015

Český jazyk

 • Slabiky BĚ, PĚ, VĚ, MĚ, popis věci

Čtení

 • Čtení z Čítanek (čteme s porozuměním, plynule, bez chyb, s výrazem)

Psaní

 • Opis, přepis s doplňováním, diktát vět

Matematika

 • Opakování přechodu do 100 (-,+), násobky 2,3 (řady), násobení 2

Prvouka

 • Jaro u vody, v lese – opakování, živočichové na jaře

Pracovní vyučování

 • Prostorové vytváření

Výtvarná výchova

 • Reliéfní tvorba

Hudební výchova

 • Hra na flétnu – Běží liška k Táboru, operka O 12 měsíčkách, notový zápis

Tělesná výchova

 • Atletické disciplíny – rychlý běh, skok do dálky, hod – průprava

Doplňující informace pro rodiče

 1. Nástup do školy 7. 4. v úterý.
 2. Ve středu 8. 4. od 15:30 do 17:30 jsou čtvrtletní třídní schůzky.
 3. Vybírám 30,- Kč na VV a PV pomůcky.
 4. Prosím o kontrolu vybavení pouzder.
 5. Připomínám lepidla.
Český jazyk Matematika
 DĚ,TĚ,NĚ,BĚ,PĚ,VĚ,MĚ         Řady násobků 2    Řady 3   Násobení 2

třídní učitelka, Vladimíra Dudková

Back To Top