Týdenní plán od 30. 3. do 3. 4. 2015

Český jazyk

 • Slova citově zabarvená, slabiky BĚ, PĚ

Čtení

 • Nabídka přečtené knihy, čtení o Velikonocích, recitace velikonočních koled

Psaní

 • Opis, přepis, diktát vět, doplňovací cvičení, psaní v Písance

Matematika

 • Sčítání a odčítání do 100 (i písemné), slovní úlohy, příprava na násobení, řady násobků 2,3

Prvouka

 • Jaro u vody, v lese

Pracovní vyučování

 • Velikonoční dekorace, barvení vajíček

Výtvarná výchova

 • Velikonoce – dokončovací práce

Hudební výchova

 • Nácvik operky O 12 měsíčkách, hra na flétnu, bobotubes

Tělesná výchova

 • Rychlý běh, skok do dálky, hod – atletika (průprava)

Doplňující informace pro rodiče

 1. Děti si na pondělí přinesou odmaštěná, vyfouknutá vajíčka (2x) – ideálně bílá.
 2. Prosím o procvičování diktátů vět, diktáty vybírám vždy z učebnice.
 3. Začínáme s násobilkou, bylo by vhodné doma, v autě…procvičovat řady násobků 2 a 3 (2,4,6,8…..3,6,9,12…) – děkuji.

Odkazy k procvičování učiva

Český jazyk Matematika
Slabiky BĚ PĚ, VĚ      Opakování Příprava na násobení    Násobení 2

Vladimíra Dudková, třídní učitelka

Back To Top