Týdenní plán od 13. 4. do 17. 4. 2015

Český jazyk

 • Opakování slabik BĚ, PĚ, VĚ, MĚ, DĚ, TĚ, NĚ, tvrdých a měkkých souhlásek, slovních druhů, pozdrav jako projev úcty

Čtení

 • Plynulé čtení s porozuměním

Psaní

 • Psaní v písance č. 3, opis, přepis, diktát

Matematika

 • Násobení 2, vyvození dělení 2, opakování písemného sčítání a odčítání do 100 s přechodem

Prvouka

 • Jaro na dvorku, domácí zvířata a jejich mláďata

Pracovní vyučování

 • Prostorové vytváření – hrad

Výtvarná výchova

 • Reliéfní tvorba

Hudební výchova

 • Hra na flétnu, notový zípis, operka O 12 měsíčkách

Tělesná výchova

 • Rychlý běh na čas, sportovní hry

Doplňující informace pro rodiče

 1.  Vybíráme 300,- Kč na výlet na hrad Šternberk ( 10. 6. 2015) s programem motivovaným Harrym Potterem. Je možné, že bude částka ještě navýšena. 
 2. Vybíráme také na divadelní představení Mrazík (27. 5. ) 100,- Kč na + 50,- Kč doprava.
Český jazyk Matematika
Opakování Násobení 2

Vladimíra Dudková, třídní učitelka

Back To Top