Týdenní plán od 6. 4. do 10. 4. 2015

Český jazyk

 • Slova citově zabarvená, slabiky BĚ, PĚ.

Čtení

 • Poslech a dramatizace pohádek.

Psaní

 • Přepis krátkých textů.

Matematika

 • Násobení a dělení 2.
 • Geometrie: přesnost rýsování, měření na cm a mm.

Prvouka

 • Popis a určování živočichů.
 • Ekosystém les.

Pracovní vyučování

 • Tvarování hmoty.

Výtvarná výchova

 • Seznámení s různými druhy výtvarného umění – sochařství.

Hudební výchova

 • Noty, 3/4 takt.

Tělesná výchova

 • Cvičení s lanem – přetahování, přetlaky ve dvojicích – hry.

Doplňující informace pro rodiče

 • Děti dostaly domů cvičební úbor a pomůcky ke kontrole (viz ELKA).
 • Trénujte řady násobků 2, 3 a násobení 2.
 • Ve středu 8. 4. 2015 se konají v době od 15:30 do 17:30 hod. konzultační třídní schůzky.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Odkazy k procvičení učiva

Matematika

Český jazyk

Prvouka

 Násobení 2  Vlastní jména  Tažní ptáci
 +, – do 100  Procvičování  Křížovka
Back To Top