Týdenní plán od 13. 4. do 17. 4. 2015

Český jazyk

 • Procvičování slovních druhů; slabik dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě; měkkých a tvrdých souhlásek; u/ú/ů; vlastní jména.

Čtení

 • Čtení s porozuměním.

Psaní

 • Přepis krátkých textů.

Matematika

 • Násobení a dělení 2; procvičování sčítání a odčítání do 100; měření na cm a mm.

Prvouka

 • Popis a určování ptáků; hospodářská zvířata.

Pracovní vyučování

 • Tvarování hmoty.

Výtvarná výchova

 • Výtvarvé vyjádření na základě vlastního prožitku.

Hudební výchova

 • Pět minut v Africe, houslový klíč, rytmická cvičení.

Tělesná výchova

 • Posilovací cviky, rychlý běh, cvičení s lavičkami.

Doplňující informace pro rodiče

 • Školní výlet – Šternberk, 10. 6., vybíráme 300 Kč.
 • Divadelní představení v Opavě – 27. 5. (vstupné 100 Kč, autobus 50 Kč – dětem, které budou mít doplacen fond, zaplatím z fondu).
 • Kontrolujte pomůcky!

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Odkazy k procvičení učiva

Jazyk český

Matematika

Prvouka

Slova citově zabarvená Násobení 2 Lesní stromy
Opakování Násobení 2 s princeznou Hospodářská zvířata
Back To Top