Týdenní plán od 6. 2. do 10. 2. 2023

Český jazyk

 • Podstatná jména rodu středního, slovní druhy, VS – procvičování
 • Podstatná jména rodu ženského

Český jazyk – sloh

 • Telefonní rozhovor

Matematika

 • Pamětné násobení a dělení
 • Písemné +, -, *, :
 • G: trojúhelník, trojúhelníková nerovnost

Vlastivěda

 • Opakování – Jesenicko, Město Albrechtice
 • Nejstarší osídlení naší vlasti

Přírodověda

 • Ekosystém les – shrnutí a test
 • Ekosystém pole

Informatika

 • Kvalifikovaná práce s klávesnicí
 • Psaní ZAV

Pracovní činnosti

 • Práce s papírem

Výtvarná výchova

 • Vznik uměleckého díla

Hudební výchova

 • Rytmizace a melodizace říkadel

Tělesná výchova

 • Kotoul vpřed a vzad, stoj na rukou
 • Pohybové hry

Doplňující informace pro rodiče

 • V pondělí budou žáci odevzdávat 1. díl učebnice vlastivědy. Učebnice s dětmi překontrolujte.
 • V tomto týdnu budou testy z Vl a Př. Upřesnění na EDU.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Odkazy k procvičení učiva

Podstatná jména rodu ženského, rod střední – vzory, koncovky 1, koncovky 2; slovní druhy,

Operace s čísly zakončenými nulami, kruh x kružnice 1, kruh x kružnice 2,

Les – rostliny, les , les – živočichové,

Starší doba kamenná – prezentace,  spoj; mladší doba kamenná – prezentace, spoj,

 

Back To Top