Týdenní plán od 6. 2. do 10. 2. 2023

Český jazyk

 • Skupiny slabik di, ti, ni/ dy, ty, ny
 • Psaní i/í, y/ý po měkkých a tvrdých souhláskách
 • Opakování abecedy
 • str. 64-65

Čtení

 • Člověk a jeho zdraví
 • Plynulé čtení s porozuměním
 • Vyhledávací čtení – práce s textem
 • str. 84-89

Psaní

 • Opisy a přepisy
 • str. 4-5

Matematika

 • +, – v oboru do 100
 • Přechody přes jednu 10
 • Písemné odčítání s přechodem 10
 • Pojmy menšenec, menšitel, rozdíl
 • Dopočítávání do desítky
 • Odečítání jednotek od celých desítek
 • str. 38-41

Prvouka

 • Člověk – naše zdraví
 • str. 37, 39, PS str. 44
 • Exkurze na záchrannou službu

Pracovní vyučování

 • Práce s krepovým papírem

Výtvarná výchova

 • Kresba – části dne

Hudební výchova

 • Ukolébavka Poslech: Bernard Flies – Princi můj maličký, spi

Tělesná výchova

 • Trenéři do škol
 • Bruslení

Doplňující informace pro rodiče

V pátek 10. 2. máme 1. lekci bruslení – info na Edupage.

Odkazy k procvičování učiva

Český jazyk Matematika Prvouka Hv
Slabiky Dopočítej Lidské tělo Princi můj
Doplň správně Odečti Úraz, nemoc Mravenčí ukolébavka
Opakuj Počítej Záchranný kruh Hejbni kostrou
Online cvičení Online cvičení Přivolání pomoci

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top