Týdenní plán od 6. 10. do 10. 10. 2014

Český jazyk

 • Párové souhlásky
 • Podstatná jména a slovesa, uč. str.16-21
 • Sloh: sestavení osnovy
 • Psaní: slova, věty – opisování bez chyb, doplňování
 • Čtení: hlasité čtení, větný přízvuk, uč. str.28-33

Anglický jazyk

 • Použití is, this, odpověď na krátké otázky týkající se barvy

Matematika

 • Násobení a dělení číslem 6
 • Násobení 7
 • Sčítání a odčítání do 100
 • Slovní úlohy
 • G: úsečka, polopřímka
 • Uč. str. 20-21, 25

Prvouka

 • Naše obec – vycházka (kostel)
 • PS str. 12 a 13

Pracovní činnosti

 • Práce s papírem – drak

Výtvarná výchova

 • Modelování podle skutečnosti

Hudební výchova

 • Hra na ozvěnu
 • Nácvik písně Notám diví se náš klouček
 • Noty C1 – C2

Tělesná výchova

 • Rozvoj odrazové síly nohou – kroužící švihadlo, krátká švihadla, pružný můstek

Doplňující informace pro rodiče

 1. Pravidelně kontrolujte Elku, dohlížejte na přípravu dětí do vyučování.
 2. 13. 10. – dopravní hřiště Krnov, podrobnosti na Elce ve středu 8. 10.
PROCVIČUJ SI UČIVO
Jazyk český  Angličtina Matematika Prvouka
Párové souhlásky 3 Happy street Násobení a dělení 6 Měso-vesnice
Diktát Barvy Dělení 6 Kdysi a dnes
Diktát 2 Barvičky Násobení 6 na čas  
  Školní potřeby Násobky čísla 7  
  Přiřaď Násobení 7  
  Poslech  Násobení 2-7  
    Zdolej horu  

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

Back To Top