Týdenní plán od 29. 9. do 3. 10. 2014

Český jazyk

 • Měkké a tvrdé souhlásky
 • Věta a souvětí
 • Párové souhlásky
 • Podstatná jména a slovesa, uč. str 14-15
 • Sloh: vypravování podle osnovy
 • Psaní: malá písmena, slova, věty
 • Čtení: vyhledávání informací z textu, plynulé čtení se správnou intonací, uč. str.23-27

Anglický jazyk

 • Poznávání a pojmenování barev

Matematika

 • Násobení a dělení čísly 0-5, násobilka 6
 • Sčítání a odčítání do 100
 • Slovní úlohy
 • G: úsečka
 • Uč. str. 18-20

Prvouka

 • Město a vesnice
 • Naše obec
 • Uč. str. 10-12, PS str. 12

Pracovní činnosti

 • Práce s papírem – obkreslování podle šablony, vystřihování, nalepování

Výtvarná výchova

 • Hra s linií – kukuřice(dokončení práce)

Hudební výchova

 • Rytmizace říkadel
 • Noty c1 – c2

Tělesná výchova

 • Plavecký výcvik

Doplňující informace pro rodiče

 1. Pravidelně kontrolujte Elku, dohlížejte na přípravu dětí do vyučování.
 2. 2. 10. – spaní ve škole, podrobnosti na Elce v pondělí.
PROCVIČUJ SI UČIVO
 Jazyk český  Angličtina  Matematika  Prvouka        
 Souvětí  Happy street  Procvičuj  Obec
 Párové souhlásky 1    Numbers   Násobky 6  Měso-vesnice
 Párové souhlásky 2  Barvy  Násobení 6  Kdysi a dnes
 Párové souhlásky 3  Barvičky  Násobení 2-6  
     Dělení 6  
     Násobení a dělení 6  
       

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

Back To Top