Týdenní plán od 6. 1. do 10. 1.

Český jazyk

 • Podstatná jména obecná a vlastní
 • Shrnutí o podstatných jménech

Anglický jazyk

 • Časové údaje

Matematika

 • Pamětné sčítání a odčítání
 • Násobení a dělení
 • Slovní úlohy
 • Ge: čtverec

Prvouka

 • Svět kolem nás
 • Projekt

Pracovní činnosti

 • Svět kolem nás – projekt
 • Stříhání lepení

Výtvarná výchova

 • Zahrady a parky v zimě – stromy

Hudební výchova

 • Rytmická a melodická cvičení

Tělesná výchova

 • Stoj o rukou s dopomocí

Doplňující informace pro rodiče

Na úterý přinést časopisy k projektu – obrázky živé a neživé přírody a lidských výtvorů.

Back To Top