Týdenní plán od 13. 1. do 17. 1.

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova po m
 • Opak. vyjm. slov po b, l
 • Vyprávění podle obrázků

Anglický jazyk

 • Nová slovní zásoba

Matematika

 • Zaokrouhlování trojciferných čísel
 • Sčítání a odčítání do 1000
 • Ge: čtyřúhelníky

Prvouka

 • Zboží – PS str. 34

Pracovní činnosti

 • Práce s papírem

Výtvarná výchova

 • Zimní sporty

Hudební výchova

 • Ukázka hry na flétnu

Tělesná výchova

 • Plavání

Doplňující informace pro rodiče

13. 1. Spíme ve škole.

14. 1. Plavání.

22. 1. Třídní schůzky.

30. 1. Filmové představení, na dopravu a vstupné vybíráme 100,- Kč. 

Back To Top