Týdenní plán od 5. 9. do 9. 9. 2016

Český jazyk

 • Technika psaní
 • Řečnická cvičení
 • Opakování učiva – str. 4, 5

Český jazyk – sloh

 • Vypravování

Anglický jazyk

 • Popis činnosti

Matematika

 • Opakování, vlastnosti sčítání a odčítání
 • Porovnávání čísel

Vlastivěda

 • Česká republika

Přírodověda

 • Příroda živá a neživá

Pracovní činnosti

 • Práce s papírem

Výtvarná výchova

 • Volné zachycení skutečnosti

Hudební výchova

 • Pěvecké dovednosti

Tělesná výchova

 • Bezpečnost a první pomoc v Tv

Doplňující informace pro rodiče

                    Ludmila Grčková, třídní učitelka

 

Back To Top