Týdenní plán od 5. 6. do 9. 6. 2023

Český jazyk

 • Spojky, částice a citoslovce.
 • Opakování učiva.
 • Čtení: Rychlé, plynulé a bezchybné čtení.

Anglický jazyk

 • My body, my face.

Matematika

 • Dělení mimo obor násobilky.
 • Sčítání a odčítání pod sebou.
 • Násobení dvojciferných a trojciferných čísel jednociferným.
 • Dělení se zbytkem.
 • G: opakování učiva, obvod.

Prvouka

 • Lidské tělo a jeho stavba, vnitřní orgány.

Pracovní činnosti

 • Výrobek ze dřeva – dokončení.

Výtvarná výchova

 • Poznávání a zachycování podoby přírody.

Hudební výchova

 • Výlet.

Tělesná výchova

 • Hod kriketovým míčkem spojený s rozběhem.
 • Skok do dálky.
 • Běh.

Doplňující informace pro rodiče

 • 9. 6. 2023 jedeme na výlet, dětem jsem odhlásila oběd, informace jsem rozdala na papíru, pouze potřebuji souhlas od některých dětí.
 • 13. 6. 2023 přespíme ve škole, informace napíšu na Edu.
 • Školní rok ještě nekončí, prosím o pravidelnou domácí přípravu.

Učení je hra 

Jazyk český Matematika Prvouka
Čeština – diktáty. Odčítáme do 1000 Člověk a kostra
Čeština hrou  Sčítáme do1000 Člověk a svaly
Slovní druhy Zašifrované přísloví Vnitřní ústrojí člověka
Procvičuj vyjmenovaná slova Dělení se zbytkem
Násobení a dělení mimo obor
Násobení a dělení mimo obor
Dělení mimo obor
Násobení a dělení

 

 

Back To Top