Týdenní plán od 29. 5. do 2. 6. 2023

Český jazyk

 • Procvičování vyjmenovaných a příbuzných slov.
 • Určování slovních druhů ve větě.
 • Podstatná jména – rod, číslo, pád.
 • Slovesa – osoba, číslo, čas.
 • Nové slovní druhy – příslovce, předložky.
 • Čtení: rychlé, plynulé a bezchybné čtení.
 • Sloh:  popis předmětu.

Anglický jazyk

 • Colin in Computerland, Unit test 8.

Matematika

 • Násobení trojciferných čísel jednociferným číslem (písemné).
 • Konstrukce trojúhelníku str. 44.
 • G: Trojúhelník, čtverec, obdélník.

Prvouka

 • Naše tělo, části těla, vnitřní ústrojí člověka.

Pracovní činnosti

 • Práce s přírodním materiálem – uvití věnečků.

Výtvarná výchova

 • Poznávání a zachycování podoby přírody.

Hudební výchova

 • Hudební styly a žánry. Poslech: Leoš Janáček: Liška Bystrouška,Loudavé spřežení.

Tělesná výchova

 • Pěstovat pevnou vůli, překonávat nepříjemné pocity a únavu, důvěra ve vlastní sílu – chůze a běh na dlouhé tratě.

Doplňující informace pro rodiče

 • V pondělí 29. 5. akce Divadlo fyziky (jedna vyučovací hodina).
 • V pátek 2. června si uděláme Den dětí (sportovní oblečení a obutí), budeme se učit jen dvě hodiny, info zašlu na Edu.
 • V pátek 9. června nás čeká výlet (platba zadána na Edu).

Učení je hra

Jazyk český Matematika Prvouka
Čeština – diktáty. Odčítáme do 1000 Člověk a kostra
Čeština hrou  Sčítáme do1000 Člověk a svaly
Slovní druhy Zašifrované přísloví Vnitřní ústrojí člověka
Procvičuj vyjmenovaná slova Dělení se zbytkem
Násobení a dělení mimo obor
Násobení a dělení mimo obor
Dělení mimo obor
Násobení a dělení
Back To Top