Týdenní plán od 5. 4. do 9. 4. 2021

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova – procvičování
 • Slovní druhy – opakování, str. 47-48
 • Věta jednoduchá, str. 115

Český jazyk – sloh

 • Telefonický rozhovor

Anglický jazyk

 • My favourite TV programme

Matematika

 • Početní výkony s přirozenými čísly
 • Opakování písemného násobení a dělení
 • Obvody rovinných útvarů

Vlastivěda

 • Karel IV.
 • str. 35-37, PS str. 18, 19

Přírodověda

 • Ekosystém okolí lidských obydlí
 • Živočichové – hospodářská zvířata
 • str. 27-28 + odkazy

Informatika

 • Kvalifikovaná práce s klávesnicí

Pracovní činnosti

 • Pomoc v domácnosti

Výtvarná výchova

 • Pozorování a zachycení skutečnosti

Hudební výchova

 • Referáty

Tělesná výchova

 • Dopravní výchova – odkazy

Doplňující informace pro rodiče

5. 4. – Velikonoční pondělí (volno)

Odkazy k procvičování učiva

Matematika Český jazyk Přírodověda Vlastivěda Jiné
Písemné násobení Doplň správně Lidské obydlí Opakuj Cyklista
Písemné dělení Slovní druhy Ovoce a zelenina Karel IV. stavitel Dopr. výchova – testy
Kvíz – soutěž Vyjmenovaná slova Hospodářská zvířata Václav IV.
G – Obvody Věta jednoduchá/souvětí Vyber odpověď Kvíz Lucemburkové

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top