Týdenní plán od 12. 4. do 16. 4. 2021

Český jazyk

 • Opakování vzorů podstatných jmen
 • Koncovky podstatných jmen – procvičování
 • Věta jednoduchá, souvětí

Český jazyk – sloh

 • Telefonický rozhovor
 • Lv – společná četba

Anglický jazyk

 • Pass time activities in GB

Matematika

 • Opakování – čtvrtletní práce
 • Zlomky
 • Geo – rýsování obdélníku, čtverce

Vlastivěda

 • Lucemburkové – opakování
 • Život ve sředověku
 • str. 37-40, PS str. 20

Přírodověda

 • Volně žijící zvířata v okolí lidských obydlí

Informatika

 • psaní ZAV

Pracovní činnosti

 • Práce s papírem

Výtvarná výchova

 • Pozorování a zachycení skutečnosti

Hudební výchova

 • Předehra, mezihra, dohra

Tělesná výchova

 • Pohybové a sportovní hry

Doplňující informace pro rodiče

V pondělí 12. 4. začínáme prezenční výuku – dle rozvrhu (bližší info bylo sděleno na Edupage). Zkontrolujte dětem, prosím, vybavení pouzder, pomůcky (popřípadě doplňte, dokupte) – tužky, kružítko, pravítko, lepidlo….

Odkazy k procvičování učiva

Matematika Český jazyk Přírodověda Vlastivěda Jiné
Zlomky Doplň správně Vyber odpověď Středověk Cyklista
Zlomky – trénuj Druhy slov Křížovka Středověk – křížovka Dopr. výchova – testy
G – test (opakuj) Vyjmenovaná slova Opakování
G – Obvody Věta jednoduchá/souvětí

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top