Týdenní plán od 5. 12. do 9. 12. 2016

Český jazyk

 • Procvičování slovních druhů
 • Slovesa – jednoduché a složené tvary

Český jazyk – sloh

 • Popis děje

Anglický jazyk

 • Slovní zásoba

Matematika

 • Písemné násobení a dělení
 • Pravý úhel , pravoúhlý trojúhelník

Vlastivěda

 • Pohoří, hory, nížiny
 • Orientace na mapě

Přírodověda

 • Živočichové

Pracovní výchova

 • Vánoční ozdoby

Výtvarná výchova

 • Písmo jako dekorativní prvek

Hudební výchova

 • Vnímání rytmu, poslech
 • Nácvik koled

Tělesná výchova

 • Plavání

Doplňující informace pro rodiče

                           Grčková Ludmila, třídní učitelka

matematika

český jazyk

dělení slovesa
Back To Top