Týdenní plán od 12. 12. do 16. 12. 2016

Český jazyk

 • Slovesný čas
 • Slovní druhy
 • Procvičování pravopisu

Český jazyk – sloh

 • Blahopřání

Anglický jazyk

 • Popis činnosti

Matematika

 • Písemné násobení a dělení
 • Slovní úlohy

Vlastivěda

 • Vodstvo
 • Orientace na mapě

Přírodověda

 • Živočichové
 • Ekosystém les

Pracovní činnosti

 • Práce s papírem

Výtvarná výchova

 • Jednoduchý prostorový objekt

Hudební výchova

 • Nácvik koled

Tělesná výchova

 • Pohybové hry
 • Cvičení se švihadly

Doplňující informace pro rodiče

                        Grčková Ludmila, třídní učitelka

český jazyk

matematika

pravopisná cvičení dělení
Back To Top